Monday, December 2, 2013

PENGGULUNGAN YB ISKANDAR A SAMAD KETIKA MENJAWAB PERKARA YANG DIBANGKITKAN OLEH YB TUAN RAJIV A/L RISHYAKARAN ( BUKIT GASING ).

Saya mengucapkan terima kasih di atas sokongan Bukit Gasing terhadap usaha Kerajaan Negeri untuk menyediakan Kajian Semula Rancangan Struktur Negeri ( RSN ) Selangor 2035.

Kerajaan Negeri melalui Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Selangor sedang menyediakan RSN Selangor 2035 selaras dengan keperluan Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976, Akta 172.

Kajian semula ini apabila diwartakan akan menggantikan RSN Selangor 2020.

Kerja-krja telah dimulakan pada 4 Jun 2012, beberapa siri bengkel dan mesyuarat teknikal dan mesyuarat pemandu bersama-sam agensi / jabatan kerajaan termasuk negeri-negeri bersempadanan telah diadakan bagi memastikan penyediaan kajian RSN Selangor 2035 ini menepati keperluan semasa dan lebih menyeluruh.

RSN Selangor 2035 merupakan kajian perancangan bersepadu yang melibatkan kajian 20 sektor perancangan antaranya adalah,

1.) Pengangkutan dan lalulintas
2.) Perumahan
3.) Gunatanah fizikal.
4.) Perniagaan dan perkhidmatan
5.) Perindustrian
6.) Pelancongan
7.) Kemudahan masyarakat
8.) Pemeliharaan alam sekitar
9.) Pembangunan infrastruktur dan utiliti

Kajian semula RSN Selangor 2035 ini akan dibuka kepada orang awam dan pihak berkepentingan bagi mendapatkan pandangan, maklumbalas, cadangan dan bantahan pada bulan Mac 2014 untuk tempoh sebulan yang selari dengan Akta 172.

Apabila telah diwartakan, RSN Selangor 2035 akan menjad rujukan utama untuk usaha-usaha memacu perancangan fizikal dan membantu pertumbuhan ekonomi Selangor sehingga 2035.